Trafiksäkerhetspolicy i
Nordanå Transport AB

Syfte

Genom en välkänd och modern trafiksäkerhetspolicy skall Nordanå Transport AB verka för en hög och varaktig trafiksäkerhet inom hela sin verksamhet.
Alla transporter skall utföras med fokus på trafiksäkerhet.

Policyn gäller såväl för egen anställd personal som inhyrd personal.

Vårt förhållningssätt till andra trafikanter skall alltid vara på ett sådant sätt att Nordanå Transport AB uppfattas som ett gott föredöme. Speciellt skall man tänka på att visa hänsyn till andra medtrafikanter och tänka på att man alltid representerar Nordanå Transport AB.

Genom att följa gällande regler och visa hänsyn så skall vi i vårt dagliga arbete bidra till en säkrare trafikmiljö. Vi är väl medvetna om vikten av att visa extra försiktighet i hantering av våra tunga fordon och trailers.

Fordonet skall:

Kontrolleras dagligen av föraren så att fordonet är i trafiksäkert skick. Vid eventuella fel och brister ska arbetsledningen kontaktas.

Medarbetare och underentreprenörer skall:

 • Använda bilbälte vid färd
 • Ej använda mobiltelefon under körning
 • Alkolås skall finnas och användas i alla Nordanås fordon
 • Följa gällande trafikregler
 • Följa gällande kör- och vilotider
 • Följa gällande hastighetsbestämmelser
 • Använda fordonsdatorer i de fordon som har denna utrustning
 • Kontrollera att rätt lastsäkring är gjord, för gods och material, innan färd
 • Hålla rätt avstånd till framförvarande fordon
 • Verka för minskad stress och vara rädda om varandra
 • Använda ett mjukt körsätt för att minska miljöbelastning och olycksrisken
 • Hantera sina fordon varsamt samt visa den försiktighet som krävs för situationen

DU HAR SOM FÖRARE ANSVARET – Använd ditt omdöme, acceptera inte olagligheter och missförhållande!