Genom att delta i ett nyinrättat branschråd kommer Nordanå Transport att vara med och driva en positiv utvecklingen för hela branschen. Rådet kommer att arbeta med frågor som trafiksäkerhet, konkurrensvillkor, kör- och vilotider med mera, och fokusera på att hitta nya och bättre lösningar.

Biltrafikens Arbetsgivarförbund (BA) är ett av de nio förbund som ingår i Transportföretagen. Tidigare har man drivit arbetsgivarfrågor, men vill nu ta ett tydligt steg mot att även driva viktiga branschfrågor. Det nya branschrådet leds av Maria Lindh som är Branschchef på BA och Anders Josephsson som är näringspolitisk expert.

−Det är viktigt att någon för våra medlemmars talan gentemot politiker och myndigheter. Rådet kommer att bedriva opinionsbildning, göra omvärldsanalyser, knyta samhällskontakter, skriva remissvar – allt med sikte på att förbättra regelverk och andra förutsättningar för branschen. Vi har precis satt igång det här arbetet och håller på att utveckla mål och delmål, säger Maria Lindh.

−Ett exempel på en fråga vi redan kommit en bit på väg med är privata initiativ för säkra uppställningsplatser. Där har vi fått besked från infrastrukturministern att de kommer att ta frågan vidare. En annan aktuell fråga är regelverket kring klampning, där vi skrivit ett remissvar där vi förordar en utökad möjlighet att klampa, för att ligga i linje med andra länder, säger Maria Lindh.

Lyfta fram och lära av goda exempel

I branschrådet finns representanter från flera åkerier, bland annat Nordanå Transport, från ett renhållningsföretag och en lastbilscentral, och antalet kan komma att utökas framöver. Representanterna ska tillföra sakkunskap samt säkerställa att medlemmarnas perspektiv tillvaratas.

−För oss är det positivt att kunna bidra och tillsammans med andra lyfta fram hur vi ligger i framkant när det gäller klimatfrågor, schyssta villkor och trafiksäkerhet. Vi måste bli bättre på att föra fram vad vi dagligen gör i dessa frågor och vilka fördelar detta ger i alla led. Ett exempel är alkolås, som vi tycker är en oerhört viktig del i säkerhetsarbetet, säger Anders Clarén som är vd på Nordanå Transport.

Ligga steget före och påverka i rätt riktning

Transportföretagen och branschrådet vill arbeta långsiktigt för att involvera och påverka alla intressenter i värdekedjan. Genom att ligga steget före vad samhället och marknaden kräver vill man se till att transporter utförda av medlemmar i Transportföretagen borgar för en hög standard ur alla aspekter. Transportnäringen står inför många utmaningar såsom brist på förare, att bygga sitt samhällskontrakt och ett ökande fokus på klimatfrågor.

−Framöver är mycket på gång från EU, med stora förändringar inom det så kallade vägpaketet, vad gäller cabotageförordningen, utstationeringsregler med mera. Det är viktigt att föra en dialog om vad detta innebär för oss i Sverige och kunna vara proaktiva för att bäst ta tillvara våra medlemmars intressen, säger Maria Lindh.


 

Maria Lind
Maria Lindh är Branschchef på Biltrafikens Arbetsgivarförbund (BA) som är ett av nio förbund som ingår i Transportföretagen.